facebook

Trwają prace nad przesłaniem ws. zagrożeń Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO

W piątek 30 czerwca ruszyły obrady IV Międzynarodowego Forum NGOs o zagrożeniach Światowego Dziedzictwa Kultury. Gośćmi konferencji jest 80 działaczy organizacji pozarządowych z całego świata. Równolegle z prelekcjami są prowadzone prace nad 30 rezolucjami, które zaprezentowane zostaną podczas oficjalnej 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, organizowanej na początku lipca przez Miasto Kraków.

 

 

 

Poniżej przedstawiamy wybrane kwestie rezolucji, które w całości zostaną opublikowane podczas drugiego dnia sesji. 

 

  • TYBET

Chrońmy koczowniczy tryb życia w Tybecie – wstrzymajmy nadanie Hoh Xil statusu miejsca światowego dziedzictwa

Zaproponowana przez: International Campaign for Tibet

Dotyczy: odroczenia nadania statusu miejsca światowego dziedzictwa dla Hoh Xil do chwili otrzymania całościowej i szczegółowej oceny tradycyjnego wykorzystania ziemi, przy zaangażowaniu wszystkich interesariuszy i ekspertów UNESCO.

 

  • ALBANIA

Historyczne Centrum miasta Gjirokastra 

Zaproponowana przez: Forum na rzecz ochrony wartości miasta Gjirokastra

Dotyczy: definitywnego zaprzestania realizacji projektu obwodnicy, podjęcia realizacji badań nad potrzebami miasta w zakresie mobilności, anulowania decyzji usunięcia z listy ponad 200 zabytków kulturalnych Kategorii II oraz wpisania historycznych miast Berat i Gjirokastra na listę obiektów zagrożonych UNESCO.

 

  • ROSJA

Złote Góry Ałtaju

Zaproponowana przez: Altai – 21 Century

Dotyczy: rozszerzenia Obiektu Światowego Dziedzictwa Złote Góry Ałtaju poprzez włączenie Obszarów Chronionych w Chinach.

 

  • WIELKA BRYTANIA

Obiekt Światowego Dziedzictwa – Maritime Mercantile City 

Zaproponowana przez: Engage Liverpool

Dotyczy: włączenia mieszkańców miasta w dyskusje dotyczące utrzymania statusu miasta Liverpool jako Obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz większego zaangażowania w ten proces polityków, deweloperów, urzędników oraz UNESCO.

 

  • FRANCJA

Obiekty Światowego Dziedzictwa pomagają spełnić wymagania Paryskiego porozumienia klimatycznego

Zaproponowana przez: Waddenvereniging

Dotyczy: odpowiedniej ochrony Obiektów Świtowego Dziedzictwa przed skutkami zmian klimatycznych, zapewnienia że żadne nowe projekty wydobycia paliw nie będą wprowadzane w ramach Obiektów Światowego Dziedzictwa po ratyfikacji przez rząd Paryskiego porozumienia klimatycznego.

 

  • WIELKA BRYTANIA

Stonehenge, Avebury i powiązane Miejsca Światowego Dziedzictwa

Zaproponowana przez: Stonehenge Alliance

Dotyczy: uwzględnienia ustaleń i zdrożenia rekomendacji misji doradczych World Heritage Centre/ICOMOS dla wspierania postępu w kierunku wypracowania optymalnego rozwiązania dla drogi A303.

 

  • NIEMCY

Zagrożenia dla Miejsca Światowego Dziedzictwa: Górnej Doliny Środkowego Renu

Zaproponowana przez: Burgerinitiative Rheinpassagen

Dotyczy: opracowania koncepcji transportu dla Środkowego Renu (m.in planów budowy linii kolejowej).

 

  • UKRAINA

Wieżowce w pobliżu Soboru Mądrości Bożej w Kijowie

Zaproponowana przez: Inicjatywa St. Andrew’s Passage Initiative 

Dotyczy: złożenia do World Heritage Centre (do dnia 1 grudnia 2017) uaktualnionego raportu na temat stanu ochrony obiektów na terenie Kijowa i ewentualnego wpisania obiektu na Listę Światowego Dziedzictwa.

 

  • REPUBLIKA MACEDONII

Ochrona „Przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa Regionu Ochrydy”

Zaproponowana przez: Inicjatywa Ohrid SOS Citizens’ Initiative 

Dotyczy: zwiększenia ochrony Regionu Ochrydy przez Państwo, przygotowania oceny wpływu rozwoju kraju na środowisko i dziedzictwo oraz wprowadzenia w życie moratorium na wszelkie szeroko zakrojone projekty urbanistyczne (m.in budowę autostrady A3).

 

  • KENIA

Wpływ rozwoju przemysłu na Miejsce Światowego Dziedzictwa w Lamu

Zaproponowana przez: Save Lamu

Dotyczy: spełnienia zobowiązań dotyczących ochrony Starego miasta Lamu przed zagrożeniami ze strony przemysłu oraz odrzucenia przez Państwo propozycji budowy elektrowni węglowej i wykorzystania istniejącego potencjału odnawialnych źródeł energii dla zaspokojenia potrzeb Kenii w zakresie elektryczności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz także