facebook

ComAnCe

 

 

 

 

Głównym celem projektu ComAnCE (Combat Anti-Semitism in Central Europe) jest zaprezentowanie, m.in. władzom państwowym, siłom policyjnym, badaczom oraz instytucjom i organizacjom europejskim zjawiska dyskryminacji w Państwach Grupy Wyszehradzkiej. Opracowane zostaną dokładne kategorie oraz zestaw wskaźników oceny dla rodzajów mowy nienawiści oraz przestępstw popełnianych na tym tle. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez specjalnie stworzoną ankietę internetową, w której udział wezmą respondenci z krajów uczestniczących w projekcie. Dzięki analizie treści dotyczących przestępstw na tle rasowym jak i mowy nienawiści w szeroko rozumianych mediach, w szczególności w mediach społecznościowych badania będą osadzone w aktualnym kontekście medialnym.

 

Zebrana baza danych oraz wyniki poszczególnych analiz pozwolą na stworzenie specjalnego programu szkoleniowego dotyczącego mowy nienawiści oraz przestępstw popełnionych na tle antysemickim dla władz państwowych, sił politycznych i organizacji pozarządowych. Program ten będzie skupiał się przede wszystkim na identyfikowaniu problemu, zwalczaniu oraz ograniczaniu przejawów mowy nienawiści i przestępstw na tle antysemickim w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Obecnie, wspomniany rodzaj mowy nienawiści nie jest związany już tylko i wyłącznie z Żydami, a coraz częściej spotykany jest także w sferze internetowej w kontekście postaw i wypowiedzi radykalnych oraz ekstremistycznych.

 

Beneficjentami projektu są pracownicy naukowi, którzy zajmują się różnymi przejawami mowy nienawiści, decydenci polityczni, ofiary przejawów nienawiści oraz przestępstw na tle rasowym, a także wszyscy zainteresowani. Rezultatem projektu ComAnCe będzie przede wszystkim zwiększenie zdolności i możliwości służb państwowych oraz organizacji pozarządowych wobec zwalczania mowy nienawiści przy wykorzystaniu dostępnych baz danych oraz wyspecjalizowanych szkoleń. Projekt ten ma również na celu zacieśnianie współpracy pomiędzy władzami państwowymi, kluczowymi dla projektu oraz organizacjami pozarządowymi. Twórcy projektu wierzą, że liczne wyniki badań oraz specjalne programy szkoleniowe doprowadzą do znacznego ograniczenia przejawów nienawiści oraz przestępczości na tle antysemickim.

 

Nadchodzące ważne działania w projekcie:

 

  • przeprowadzenie szkoleń wedle dedykowanych programów (kwiecień-czerwiec)
  • organizacja podsumowującej konferencji naukowej(czerwiec).

 

Efekty dotychczasowych działań partnerów są dostępne w formie różnych opracowań, raportów z badań oraz baz danych. Wszystkie publikacje są na bieżąco umieszczane w języku angielskim na stronie koordynatora projektu ComAnCE, Bratislava Policy Institute. Poniżej zamieszczamy powstałe dotychczas dokumenty w polskiej wersji językowej.

 

Programy treningowe dla grup docelowych:

Jest to ostatni z największych produktów projektu. Programy treningowe opracowane w module teoretycznym i praktycznym służą efektywnemu szkoleniu grup docelowych, takich jak siły policyjne, przedstawiciele organizacji pozarządowych, mediów czy środowisko akademickie i studenckie. Zawierają wzór szkolenia, listę lektur uzupełniających oraz prezentację multimedialną z ćwiczeniami.

 

 

 

Wspólny dla wszystkich partnerów raport z badań medialnych:

Raport został stworzony na podstawie wyników badań zawartości mediów pod kątem antysemickiej mowy nienawiści. Dane pochodzą od wszystkich partnerów projektu, a raport zawiera również wspólny wstęp oraz podsumowanie.

 

 

 

Baza CASED:

Dostępna online, bezpłatna baza CASED umożliwia użytkownikom kontrolę w obszarze używania mowy nienawiści w stosunku do Żydów. Na razie wyszukiwarka uwzględnia przykłady pochodzące z badań mediów przeprowadzonych w ramach projektu. Istnieje jednakże możliwość ubogacenia bazy przez użytkowników. Swoje propozycje można przesłać za pomocą załączonego formularza.

 

 

Stan badań nad antysemicką mową nienawiści wśród państw Grupy Wyszehradzkiej:

Raport ten uwzględnia obecne dyskursy w obszarze rozważań teoretycznych oraz badań w obrębie mowy nienawiści w sferze online, szczególnie wycelowanej w Żydów. Czytelnik może również zapoznać się z definicją roboczą antysemityzmu oraz z typologią tego pojęcia.

 

 

 

Raport z badania opinii użytkowników Facebooka:

Dokument ten wieńczy badanie ankietowe przeprowadzone na reprezentatywnej próbie użytkowników Facebooka ze wszystkich państw projektu. Badanie to miało na celu wykazanie stosunku internautów do mowy nienawiści czy grup mniejszościowych oraz dostarczenie danych do zaprojektowania badań medialnych.

 

 

 

Głównym koordynatorem projektu jest Bratislava Policy Institute.

 

 

 

Ten projekt jest fundowany przez the European Union´s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)

 

 

 

 

Współpraca:

Zobacz także