facebook

8. edycja Polskiej Nagrody im. Sergio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka (2002-2003)

15 września 2011 roku w Willi Decjusza w Krakowie odbyło się posiedzenie Kapituły tegorocznej Polskiej Nagrody im. Sergio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (2002-2003). Nagroda przyznawana jest corocznie osobom i organizacjom pozarządowym za działania na rzecz pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw religii i kultur.

 

Kapituła Nagrody, w skład której wchodzą wysocy przedstawiciele Prezydenta RP, Ministra Spraw Zagranicznych, Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Ambasad i fundacji wspierających działania w obszarze praw człowieka oraz Fundatorów Nagrody, rozpatrzała 29 wniosków, w kategorii „osoba” nominowanych zostało 15 osób oraz w kategorii „organizacja pozarządowa” 12 podmiotów, wszystkie przesłane wnioski spełniały kryteria regulaminu Nagrody.

 

Laureaci VII edycji Nagrody, 2011

Hassan Omar Hassan

 

Prawnik, działacz na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w Kenii. Wiceprzewodniczący Kenijskiej Komisji Obrony Praw Człowieka. Założyciel Muzułmańskiej Rady Konsultacyjnej i „Muungano wa Mageuzi” („Ruchu na Rzecz Zmian”), których celem było wzmacnianie procesów demokratycznych i doprowadzenie do wyborów powszechnych w roku 2002. Szczególnie zaangażowany w działania na rzecz zwalczania podziałów etnicznych, religijnych i kulturowych, wykorzystywanych dla osiągania doraźnych celów politycznych, rzecznik ochrony praw kobiet oraz poprawy warunków w kenijskich obozach dla uchodźców. Orędownik zmian konstytucyjnych, reform politycznych i programu ochrony świadków.

 

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

 

Organizacja pozarządowa, założona w Krakowie w 2002 przez absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z inicjatywy dr Haliny Nieć w celu promowania i poszanowania praw człowieka, udzielania bezpłatnej pomocy prawnej oraz realizacji projektów z zakresu edukacji i demokratyzacji. Organizacja świadczy pomoc prawną w sprawach cywilnych, pomaga uchodźcom i innym cudzoziemcom poszukujących ochrony w Polsce, prowadzi szkolenia z zakresu praw człowieka i ochrony uchodźców, monitoruje areszty i przejścia graniczne, pod względem standardów traktowania oraz dostępu do procedury uchodźczej i przestrzegania zasady non-refoulement. Centrum współpracuje z Policją i Fundacją La Strada w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi oraz uczestniczy z pracach Zespołu ds. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Centrum jest partnerem wykonawczym Biura Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców (UNHCR).

 

Bernard Kouchner – Nagroda Honorowa

 

Francuski lekarz, polityk, działacz w obszarze pomocy humanitarnej, w latach 1988 – 2010 pełnił funkcje ministra ds. pomocy humanitarnej, zdrowia i spraw zagranicznych w kilku francuskich rządach. Członek Parlamentu Europejskiego (1994-1997). W latach 1999-2001 Wysoki Przedstawiciel Sekretarza Generalnego ONZ i szef Tymczasowej Administracji w Kosowie. Od 1968 roku organizator i uczestnik misji humanitarnych niosących pomoc ofiarom katastrof nuklearnych, przemysłowych i politycznych, m.in. w Biafrze, Jordanii, Libanie, Sajgonie. Współzałożyciel organizacji „Lekarze bez granic” (1971), założyciel organizacji „Lekarze świata” (1980) i fundacji na rzecz walki z AIDS i pomocy osobom bezdomnym (1993). Z jego inicjatywy Francja przedstawiła, a Zgromadzenie Ogólne ONZ w grudniu 1987 przyjęło deklarację na temat prawa dostępu lekarzy i organizacji niosących pomoc humanitarną do krajów ogarniętych pożogą wojenną lub dotkniętych katastrofami naturalnymi.

Zobacz także