facebook

Studia podyplomowe – ochrona dziedzictwa

 W maju 2020 r. rozpoczął się  projekt o nazwie: „Międzysektorowe wyzwania: specjalista ds. ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny – opracowanie programu studiów podyplomowych, dedykowanych pracownikom działającym na pograniczu dziedzin.”, w którym Stowarzyszenie Willa Decjusza jest liderem. Projekt finansowany jest w ramach Programu Edukacja, z Międzynarodowego Funduszu Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) przypadającego na lata 2014-2022.

 

Dobra kultury tworzą bogactwo, które powinno być chronione przez wszystkich obywateli. Mając na uwadze, iż zachowanie dziedzictwa kulturowego ma znaczenie dla wszystkich narodów świata, rzeczą niezwykle ważną jest, aby temu wspólnemu dziedzictwu zapewnić skuteczną ochronę, zwłaszcza w rzeczywistości nieprzewidywalnej i dynamicznej.

 

Realizowany projekt będzie miał na celu opracowanie programu studiów podyplomowych w zakresie ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny. Sytuacja kryzysowa to sytuacja wpływająca negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia lub środowiska, która wywołuje znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej. Co więcej, sytuacją kryzysową może być również gwałtowna, nieprzewidywalna zmiana w środowisku ekonomicznym, politycznym czy też społecznym, przykładowo: kryzys ekonomiczny, atak terrorystyczny, powódź czy pandemia. Ze względu na dynamikę i nieobliczalność sytuacji kryzysowych, niezwykle ważne jest interdyscyplinarne podejście ekspertów, ich elastyczność i wiedza połączona z doświadczeniem.

Dzięki współpracy w ramach projektu, utworzony zostanie interdyscyplinarny zespół ekspertów. Głównym zadaniem zespołu będzie szczegółowe opracowanie programu studiów podyplomowych, programu kursów w zakresie ochrony dóbr kultury oraz pakietu materiałów naukowych. Odbiorcami działań projektowych będą m.in.: służby mundurowe, administracja wszystkich szczebli, architekci, pracownicy obiektów zabytkowych, konserwatorzy, akademicy, czy też członkowie duchowieństwa, którzy bardzo często są odpowiedzialni za zabytkowe kościoły i elementy wyposażenia.   

           

Podczas trwania programu edukacyjnego przeprowadzone zostaną warsztaty oraz spotkania projektowe. Wydarzeniem towarzyszącym będzie otwarta sesja podsumowująca całość projektu.

 

 


                                           

Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 189.000 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu edukacyjnego jest opracowanie od podstaw nowego kierunku studiów podyplomowych.

Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Przypadające na lata 2014-2021 fundusze wynoszą 1,55 miliarda euro, a do priorytetowych obszarów działań w tym okresie zalicza się m.in: innowację, integrację społeczną, kulturę, dobra zarządzanie a także edukację i konkurencyjność.

 

Operatorem programu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – WWW.frse.org.pl

 

Więcej informacji o programie : https://education.org.pl

 

 

Zobacz także